Allmänt

Bland Kvarkens marina miljöer utgör flador och glosjöar sådana element som är viktiga att bevara. Dessa varma, näringsrika och skyddade vatten utgör viktiga habitat för många arter och har en viktig roll som producent av ekosystemtjänster i vår skärgård. Såväl i Finland som i Sverige utgör dessa prioriterande Natura 2000-naturtyper, vilket innebär att vi har ett särskilt ansvar för dem. Finland och Sverige har genom internationella avtal förbundit sig att skydda biologisk mångfald och de tjänster som produceras av ekosystemet.

 

Vi saknar en hel del kunskap om fladorna; vi känner ännu inte till var alla flador finns, i vilket tillstånd dessa är eller vilka effekter olika former av ingrepp har på deras funktion. Vi vet inte heller vilka objekt som är extra viktiga för att bevara våra arter och de ekosystemtjänster som utgår från fladorna. För att kunna säkra att dessa finns kvar också för kommande generationer bör dessa kunskapsluckor fyllas.


För att konkretisera fladornas och glosjöarnas värde görs en ekonomisk bedömning av de ekosystemtjänster som de levererar med betoning på fisk. Genom projektet fås erfarenhet och kunskap om metoder lämpliga för restaurering av grunda havsområden i Kvarken, samt praktiskt erfarenhet genom konkret återställande av minst fyra objekt.


Projektets långsiktiga mål är att säkra skärgårdens biologiska mångfald med fokus på flador och glosjöar samt de ekosystemtjänster som produceras av dessa. Projektets kortsiktiga mål är att ta fram kunskap som stöder såväl förvaltare och planerare som politiker att bevara och stärka skärgårdens flador och glon, samt att bygga upp kompetens i regionen för att återställa redan skadade flador. Genom att stöda förvaltningen med konkreta underlag beskrivande naturvärden men även direkta ekonomiska bedömningar av de ekosystemtjänster som produceras, vill Kvarken Flada skapa ett ökat hänsynstagande och en allmän förståelse för grunda kustområden.

Kvarken Flada affisch.pdf