2019

Projektets sista år startar nu. De föregående två åren har gett oss ny kunskap vad som angår flador. De preliminära resultaten av våra undersökningar har inte bara gett svar på frågor men även ställt nya som vi vill ta itu med ännu under 2019. Projektets skulle ursprungligen avslutas i oktober 2019 men på grund av de spännande resultaten trollpipistrellen levererat inom projektet har vi ansökt om förlängning för att ha god tid att genomföra ännu en tredje säsong med fladdermössen.

Även tanken om att kartera på nytt enstaka flador detta år har dykt upp. Det finns sparsamt information om mellanårsvariation i fladornas växtlighet och nu skulle vi ha en bra möjlighet att undersöka detta. Enstaka flador har inom projektet redan karterats två gånger och en tredje kartering av en liten mängd flador vore lätt att genomföra.

Ett projekt som varar i tre år kan kännas som långt men sanningen är att tiden sannerligen är kort, speciellt då när ny kunskap ger upphov och önskemål om vidare undersökningar, helst smider man då järnet är varmt! Projektplaneringen och dess tidsschema kan vara hur bra som helst men eftersom externa förhållanden också påverkar projektet kan man få oväntade käppar i hjulen.

Ett exempel är vädret. Det kan man helt enkelt inte påverka. Fältsäsongerna 2017 och 2018 var helt olika vad som angår vädret. Första säsongen var mycket kall medan den andra extremt varm. Detta påverkade speciellt insektförekomsten på våren och dess variation inom de båda säsongerna. Det sista året kommer vi dock inte att följa upp insekter eftersom det är allt för tidsintensivt. Passivdetektorerna för fladdermössen kommer dock att vara i fält likaväl som fladdermöss kommer att fångas, ringmärkas och avses med radiosändare.  

Samarbete med markägare och användare är nödvändigt när man genomför restaureringar av vattendrag. Alla har som målsättning att bibehålla sunda vatten och upprätthålla livskraftiga fiskepopulationer, men under åren har metoderna med vilka man försöker uppnå detta varierat. Målsättningen inom projektet är att tillsammans ta fram gemensamma metoder men detta kan vara svårt på grund av varierande kunskap och åsikter. Likaså kan läget av fladorna påverka restaureringsmöjligheterna. Om fladan är mycket avlägsen kan det vara omöjligt att genomföra åtgärder som skulle behövas. Sådana fall leder till fördröjningar eller till och med avbrytande av planerna. En bra lärdom för framtiden är att planering av restaureringar är tidskrävande medan själva fysiska arbetet kan snabbt vara avklarat.  

2019 kommer till största delen att handla om genomgående av den data som insamlats. Insekterna skall sorteras. Fladdermusdata av passivdetektorer skall genomgås och denna sedan jämföras med mängden insekter i fladorna för att hitta möjliga korrelationer. All fisk- och vegetationsdata skall analyseras. Efter det blir det dags för utförliga rapporter och plötsligt kommer det redan att vara december 2019.

 

Ett gott nytt år åt alla!


- Roosa