Restaurering

Introduktion

I dagsläget finns det få kustområden i världen som inte är påverkade av människan. Mänsklig påverkan på flador är bl.a. dikning, jordbruk och avverkning i närområden samt muddring och byggandet i fladorna. Allt detta påverkar vattenkvalitén och vidare ekosystemet i flador. Dessutom kan muddring av fladans mynningsområde påverka vattenflödet från havet och därmed vattentemperaturen i fladan. Sådana förändringar kan ha en stor påverkan bl.a. på fladans fiskyngelproduktion, vilket är väldigt beroende av temperaturen.


Om man endast tar i beaktande påverkan av muddring och strandbygge i fladorna så är så mycket som 59 % av alla flador i Kvarken påverkade av människan. Andelen blir större om man räknar med flera påverkansfaktorer. Ett av projektets huvudmål är att testa metoder för restaurering av flador och att genomföra minst fyra restaureringsåtgärder. Under året 2019 har vi gjort sammanlagt fem åtgärder vid kusten. De samtliga åtgärderna förväntas leda till en lokal förbättring av lek- och uppväxtområden för fisk. Vi kommer även att publicera en rapport inom kort, där åtgärderna är noggrant beskrivna och där vi ger ett förslag för framtida åtgärder för restaurering av flador i Kvarken.


Sammanfattning av genomförda åtgärder i Kvarken Flada projektet:

1. Restaurering av flada tröskel i Halsskärsgraven, Ratu, Västerbotten

Restaurering av Sveriges första fladatröskel. Fladan var muddrad vid tröskeln och därför blev fladan periodvis helt torrlagd. Vi fyllde igen muddringen och lämnade kvar en bra vandringsväg för fisk.


2. Byte av en dålig vägtrumma uppströms från en flada, Ratu, Västerbotten

En del fisk som kommer till den restaurerade fladan (Halsskärsgraven) vandrar vidare upp till en sjö för lek. Det fanns dock en dålig vägtrumma mellan fladan och sjön som behövde bytas för att underlätta fiskvandringen. Vägtrumman byttes till en halvtrumma.


3. Restaurering av Djupsundsbäcken i Holmsund, Västerbotten. Fisken vandrar från havet till en närliggande glosjö via Djupsundsbäcken. Bäcken var rätat, vilket gjorde att det vid låga flöden var nästan omöjligt för fisken att ta sig upp till sjön, eftersom vissa delar av bäcken var torrlagda. Vi restaurerade bäcken genom att göra den kurvigare och genom att sätta tillbaka stenar och block som höjer vattenståndet i bäcken.


4. Byte av vägtrumma vid fladatröskel, Verkviksfladan, Österbotten. Den gamla vägtrumman låg vid fladans tröskel och så högt att fiskvandringen var förhindrad vid vissa flöden. Den nya trumman sänktes med ca 50cm.


5. Restaurering av en bäck mellan en flada och en glo, Bredgrund, Österbotten

Bäcken mellan fladan och gloet förbättrades med att lägga natursten i storleken av 50-100mm. Bottnen bestod tidigare av mjuk lera och eroderas bort samtidigt som vass växte i fåran och förhindrade fiskvandringen.