Hankekuvaus

Merenkurkun mereisessä ympäristössä fladat ja kluuvijärvet ovat elementtejä, jotka on tärkeä säilyttää. Niin Suomessa kuin Ruotsissakin ne kuuluvat priorisoituihin Natura 2000 -luontotyyppeihin, mikä tarkoittaa, että meillä on niistä erityinen vastuu. Molemmat maat ovat kansainvälisten sopimusten kautta sitoutuneet turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja niitä palveluja, joita nämä ekosysteemit tuottavat.

Tarvitsemme lisää tietoa siitä, millaisessa tilassa fladat ovat ja miten erilaiset ihmispaineet vaikuttavat niiden toimintaan. On tärkeää selvittää, mitkä kohteet ovat erityisen tärkeitä lajien säilymisen ja niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen kannalta. Näihin kysymyksiin etsimme vastausta Kvarken Flada -hankkeessa muun muassa kattavien luontokartoitusten avulla.

Havainnollistaaksemme fladojen ja kluuvijärvien arvoa teemme hankkeessa taloudellisen arvion niiden tuottamista ekosysteemipalveluista. Arviossa painotetaan kalojen tuottamia palveluja. Hankkeessa keräämme myös tietoa Merenkurkun matalien merenlahtien ennallistamiseen soveltuvista toimintatavoista. Käytännön kokemusta kerrytämme neljän kohteen ennallistamisen kautta.

Kvarken Flada -hankkeen pitkäaikaisiin tavoitteisiin kuuluu saariston fladojen ja kluuvijärvien biologisen monimuotoisuuden sekä niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen turvaaminen. Lisääntynyt tieto matalista merenlahdista auttaa päättäjiä, suunnittelijoita ja poliitikkoja säilyttämään ja parantamaan niiden tilaa. Tavoitteena on myös vahvistaa alueellista osaamista vahingoittuneiden kohteiden ennallistamisessa. Kvarken Flada pyrkii lisäämään matalien merenlahtien tuntemusta ja huomioon ottamista tukemalla hallintoa sekä konkreettisilla alustoilla että taloudellisilla arvioilla fladojen ja kluuvijärvien tuottamista luonto-arvoista.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Lääninhallitus Västerbotten, Metsähallitus Luontopalvelut, Luke sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus.

Hankkeen rahoittajat:

d3097f36-bccb-4764-a655-409403f4424fjpg    f4310110-3d1a-4939-b32f-6503b81a5923jpg  66a74366-c713-406a-8d6b-02467d432dbejpg  ls_s_cmykpng6053db83-935c-478a-93d7-c82f43351e5ejpg063107b4-4394-4853-a29b-d77594143e83png     e998b5b1-a302-43f6-9d1b-6d586270c210jpg   bf4edec0-d600-4db3-b2e4-05ecfab8a1f9png