Ennallistaminen


Maailmalla on jäljellä vain vähän, jos ollenkaan, merialueita, jotka eivät olisi ihmisen vaikutuksen alaisia. Ihmisvaikutuksia fladoihin ovat esimerkiksi ojitukset ja metsänhakkuut niiden lähistöllä sekä ruoppaukset ja rakentaminen fladoissa. Nämä kaikki vaikuttavat fladojen vedenlaatuun ja sen myötä fladan koko ekosysteemiin. Ruoppaukset etenkin suuaukolla voivat muuttaa veden vaihtuvuutta ja sitä kautta lämpötilaa. Muutokset lämpötilassa voivat vaikuttaa fladaan ahvenen ja hauen poikastuotantoalueena, sillä näille lajeille kutuympäristön lämpötilalla on suuri merkitys.

Yksi hankkeen päätavoitteista on kokeilla ennallistamismenetelmiä ja ennallistaa yhteensä neljä kohdetta. Toimenpiteiden odotetaan parantavan kohteiden toimivuutta kalojen poikastuotantoalueina.