Ennallistaminen


Maailmalla on jäljellä vain vähän jos ollenkaan merialueita, jotka eivät olisi ihmisen vaikutuksen alaisia. Ihmisvaikutuksia fladoihin ovat esimerkiksi ojitukset ja metsänhakkuut niiden lähistöllä, sekä ruoppaukset ja rakentaminen fladoissa. Kaikki tämä vaikuttaa fladojen vedenlaatuun ja sitä kautta koko fladan ekosysteemiin. Ruoppaukset etenkin suuaukolla saattavat vaikuttaa suuresti veden vaihtuvuuteen ja sitä kautta lämpötilaan. Tällaiset muutokset lämpötiloissa saattavat vaikuttaa fladan toimintaan ahvenen ja hauen poikastuotantoalueina, sillä näille lajeille kutualueen lämpötilalla on ensiarvoisen tärkeä.

Yksi hankkeen päätavoitteista on kokeilla ennallistamismenetelmiä sekä ennallistaa yhteensä neljä kohdetta. Toimenpiteiden odotetaan parantavan paikallisesti alueen toimivuutta poikastuotantoalueena kaloille.