Fiskyngel insamlingar

Under maj månad, kort efter vårleken och romläggningen, jobbades det intensivt på båda sidorna om Kvarken med insamlingen av fiskyngelprov från projektets utvalda flador.  I Finland sköttes provtagningen av Naturresursinstitutet och i år ingick 17 flador i vår undersökning. I Kvarken Flada-projektet har vi undersökt fiskyngelförekomsten för att bedöma en fladas produktivitet och dess allmänna tillstånd. I praktiken innebar det att varje flada besöktes 2-3 gånger med en veckas mellanrum, för att åtminstone ett av besöken skulle sammanfalla med tidpunkten när yngeltätheten var som högst. Provtagningen med störst antal yngel väljs sedan för jämförelseanalys mellan alla flador. Projektet har valt att fokusera särskilt på abborre och gädda, eftersom flador dels utgör viktiga lekplatser för dessa i kustområden, dels för att de är viktiga arter för kustfisket.


annica1png

Bild 1. Fältjobb på gång. Abborrprovtagning görsmed draghåv, eftersom de nykläckta abborrynglen söker sig till öppet vatten. Med tas också utrustning för att mäta vattenparametrar.

Bland våra utvalda flador finns flera olika miljöer representerade – vi har besökt alla möjliga kombinationer av flador i ytter- och innerskärgård, med olika grad av förbindelse till havet, i olika storleksklasser, och i naturtillstånd såväl som modifierade av människan. De generellt mest produktiva typerna av flador i Kvarkenområdet, med de mest gynnsamma förutsättningarna för lek och yngeltillväxt kommer sedan kunna identifieras på basis av våra data.


annica2png

Bild 2. Gäddyngel karteras genom att håva 30 punkter på en 100-meters linje längsmed strandkanten. Gäddynglen söker sig in bland växtligheten för skydd.

Men för att kunna ta reda på vilka de mest välfungerande fladatyperna är, måste någon först titta igenom alla våra insamlade prover och knacka in data i tabeller före analysen kan ske – och det jobbet pågår som bäst. I år blev det för vår del allt som allt 196 burkar abborryngelprov, ett tjugotal gäddyngelprov, och 86 s.k. gulf-transektprover. För tillfället är ungefär hälften av abborrproverna genomgångna, så arbetsrutinen har redan infunnit sig. Proverna gås igenom i laboratorium eftersom de konserverats i utspädd formalin, vilket kräver dragskåp och god ventilering då provet hanteras.

Före man kan analysera provet under mikroskop hälls formalinen bort genom ett finmaskigt såll, och provet sköljs i etanol. Provet, som oftast förutom fiskyngel också innehåller växtdelar, hoppkräftor, vattenloppor och annat smått, gås sedan igenom och fiskynglen skiljs ur och plockas skilt. Oftast behövs mikroskop för att urskilja ynglen från övrigt material – dels är ynglen oftast vita eller närapå genomskinliga, dels väldigt små som nykläckta. Abborren är exempelvis ca 5 mm lång som nykläckt, medan gärs och lake mäter bara 3-4 mm. Med så små undersökningsobjekt funkar inte traditionella hårda pincetter särskilt väl – men däremot går det nog så bra att plocka yngel med små målarpenslar!


annica3png

Bild 3. Proverna gås igenom under mikroskop. Många burkar väntar ännu på analys.

När ynglen skilts ur är det dags för artbestämning under mikroskop – här krävs lite träning, för beroende på familj är det olika delar av anatomin man skall titta på. Gäddan är ett undantag – inga andra arters yngel liknar gäddans, som förövrigt ser väldigt gäddlik ut redan som nykläckt.annica4png

Bild 4. Olika fiskyngel under mikroskop. Gäddan är ca 9 mm lång som nyckläckt, abborren 5 mm, men ynglen växer snabbt under sina första veckor. Alla arter kläcks med gulesäck, som ger näring de första dagarna. Gulesäcken försvinner när näringen är slut, och ynglen börjar jaga sin föda istället.

Arterna plockas skilt för sig, och längden på varje yngel (eller en representativ andel vid stora prover) mäts med hjälp av millimeterpapper. Det totala antalet yngel per längdklass fylls sedan i på protokoll för respektive art, och data knackas senare in på dator. Genom att räkna antalet yngel per längdklass kan man tydligt följa den veckovisa tillväxten i en flada, och korrelera den till övriga insamlade data, t.ex. vattentemperatur. I och med att ett brett spektrum av flador ingått i vår provtagning varierar också innehållet i proverna rejält från plats till plats. En del burkar kan vara tomma, medan en del kan innehålla tusentals fiskyngel. Vissa har flera arter, andra bara en eller inga. Det är spännande varje gång man häller upp ett nytt prov – vad kommer man hitta den här gången?!

- Annica Långnabba